Rasbo Vårdcentral

Närmsta vårdcentral ligger i Rasbo. Adressen är Gåvsta, 755 96 Uppsala. tel nr: 018-611 03 10

ICA Nära Lindbacken

Under september/oktober 2016 öppnar ICA Nära i Lindbacken – en 900 kvm stor matmarknad. ICAs fokus är att skapa en attraktiv och inspirerande livsmedelsbutik som ska ge de som bor och rör sig i området god service och prisvärda varor. Sortimentet kommer anpassas för de boende i området med fokus på barnfamiljer. Butiken byggs i början av Hagtorpsvägen, ett centralt läge vid områdets infart.

Bussar

Det finns tre busslinjer som stannar till i Lindbacken 886, 811 och 805. Bussen tar dig ner till centrum på mindre än 20 min och går flera gånger per timme under högtrafik. För mer information och restider se www.ul.se

Vägar

Ansvaret för områdets vägar delas mellan Uppsala kommun, Lindbacken Fastighets HB och Lindbackens Vägsamfällighet.

Kommunen ansvarar för de två stora vägarna som löper in och igenom området – Hagtorpsvägen och Alkällsvägen, övriga vägar betecknas som kvartersgator och ansvaret ligger tills vidare enbart på Lindbacken Fastighets HB till dess att vägarna överlämnats till Vägsamfälligheten, vilket sker successivt i takt med att godkänd slutbesiktning för skede 2-arbeten erhålls.

Generellt fungerar det så att alla vägar byggs i två skeden, där det andra skedet utförs först när en stor del av byggnationen av hus är färdigställd. Då får vägarna sitt översta asfaltlager, trottoarerna byggs och ev träd och grönytor planteras och sås.

Vår målsättning är att utföra skede 2-arbeten under hösten 2016 för den södra delen av Lindbacken, d.v.s. Brattbacksvägen och alla kvartersvägar mellan Torpsvängen och Hagtorpsvägen.

När skede 2-arbetena är färdigställda överlämnas vägarna till Vägsamfälligheten, som då tar över drift och underhåll. Från den dagen behöver de boende betala en årsavgift för att täcka Vägsamfällighetens kostnader.

Lindbacken Vägsamfällighet

Föreningen kommer att bildas under 2016. Någon avgift för 2016 kommer ej att utgå. Årsavgiften för 2017 är ännu ej fastställd. Föreningen är icke vinstdrivande, utan målsättningen är att avgiften skall täcka de kostnader som samfälligheten har för sandning, snöröjning, el till gatubelysning samt drift och underhåll av gator.

Vägsamfälligheten kommer att förvaltas av Per-Anders Forsgren, Mediator AB som nås på tfn: 018-131450.

Sandning och snöröjning sköts av Uppsala kommuns entreprenör Jesper Röjdeby, som nås på tfn: 018-727 00 00.

Vatten och avlopp

Hela området är anslutet till kommunalt V/A. Vid problem med vatten eller avlopp, kontakta Uppsala Vatten, Mats Andersson tfn: 018-727 44 90.

Vaksala-lunda_perspektiv_dammen (1)

Parker och naturmark

Områdets stora park är kommunal och sköts därmed av Uppsala kommun. Vid frågor eller problem, kontakta

De två dagvattendammarna i områdets parker förvaltas av Uppsala Vatten. Vid frågor eller problem kontakta Mats Andersson tfn: 018-727 44 90.

All övrig mark i området tillhör Lindbackens Vägsamfällighet. Vid frågor eller problem rörande skog och naturmarkens nyttjande kontakta Bo Falk tfn: 072-222-60-27.

Gränby centrum

Invid E4:an, ca tre kilometer från Lindbacken, ligger Gränby Centrum som är Uppsalas största köpcentrum, med 90 butiker och 15 restauranger. Läs mer på www.granbycentrum.se.