Skolor

Skolor

För verksamhetsåret ht 2016 – vt 2018 kommer Lindbackens skolverksamhet att inrymmas i Årstaskolan. Verksamheten kommer att omfatta förskoleklass och årskurs 1.

Under samma period kommer Uppsala kommun att uppföra Lindbackens skola och idrottshall i anslutning till Skogstorpsparken.

Skolan kommer, när den står färdig, att erbjuda plats för 500-600 elever. Lindbacken har dock en väldigt stark attraktionskraft bland familjer med förskolebarn idag, vilket avspeglar sig i ett stort förskolebehov Idag finns 244 förskoleplatser och utbyggnaden pågår. Årskursindelningen i skolan kommer att ske utifrån åldersfördelningen bland barnen i Lindbacken. För uppdaterad information ang skolan se kommunens hemsida.

För höstterminen 2018 planerar kommunen att verksamheten i den nybyggda skolan i första hand kommer att omfatta förskoleklass till och med årskurs 3. För äldre barn kommer skolskjuts att ordnas från busshållplats utanför Lindbackens skola.

Under 2018 utökas verksamheten och för höstterminen 2019 räknar kommunen med att skolan har full verksamhet med 500 elever. Förhoppningen är att skolan då kan utökas till att omfatta F-5, beroende på hur inflyttningen till området ser ut.

Lindbacken Fastigheter och kommunen följer situationen noggrant med ambitionen att så få barn som möjligt skall behöva gå i andra skolor innan de börjar högstadiet. Lindbacken Fastigheter avser t.ex. att vid behov låta bygga ut förskolorna i snabb takt för att möjliggöra att skolverksamhet för årskurserna F-1 kan bedrivas i modulförskolan, vilket därigenom kan frigöra mer plats till äldre barn i skolan.