Uppsala kommun utför gång- och cykelvägar samt trädalléer med start augusti/september 2015

Efter sommarsemestrarna har Uppsala Kommun för avsikt att färdigställa gång- och cykelvägen längs Hagtorpsvägen. Mellan körbanan och gång/cykelvägen kommer en allé av lindar att planteras. En del av Alkällsvägen får också gång- och cykelbana samt en allé av ekar. Arbetet vid Alkällsvägen börjar i höjd med förskolan/parkvillorna och går sedan i riktning mot Hagtorpsvägen så långt som husbyggnationerna är klara, resterande del av Alkällsvägen får allé och gc-väg när så är praktiskt möjligt.

Kommunen planerar också anläggandet av infartsparkeringen vid infarten till Hagtorpsvägen, men tidsplanen är ännu ej offentliggjord