Kommunens utveckling av skola och förskola för Lindbacken

Skolan, med kapacitet för 500 barn, är beställd av kommunen till höstterminen 2016. Upphandling enligt LOU förbereds i dagsläget och det föreligger en risk för att skolverksamheten helt eller delvis inte kommer att starta före höstterminen 2017 enligt Stadsbyggnadsförvaltningens Kristian Stjerndorff. Planen är att under den första tiden bedriva skolverksamhet för ca 300 elever, samt förskola för ca 144 barn. I takt med att barnen blir äldre övergår hela skolbyggnaden att användas som skola, då för ca 500 barn totalt. Beställningen är gjord för en skola för årskurserna F- åk 5, men i dagsläget ser det ut som att det stora antalet förskolebarn kommer göra att man i stället får fler klasser och enbart årskurserna F-åk 3. För äldre elever kommer kommunen att arrangera skolbuss från vändplanen utanför skolan till Årstaskolan.

Det är naturligtvis inte någon förälder som önskar att barnen skall byta skola och åka skolbuss redan från årskurs fyra. Lindbacken Fastighets HB avser därför att arbeta för att försöka finna en lösning på detta tillsammans med kommunen. Lindbacken Fastighets HB kommer t ex att vara en av anbudsgivarna i kommunens offentliga upphandling av skolan, i syfte att försöka säkerställa att skolan blir färdig i tid. Kommunen kan dock även av kostnadsskäl tvingas flytta fram verksamhetsstarten för skoldelen till 2017 om det inte finns ett tillräckligt underlag av skolelever.

Till följd av det stora antal familjer med små barn som flyttar in i Lindbacken, förbereder kommunen också en temporär modulförskola för 144 barn, med start under 2015. Förskolan kommer att placeras i den stora parken, i närheten av Alkällsvägen. Förskolan kommer att användas så länge som den behövs, sannolikt till 2020-2022. Kommunen kommer även att se över möjligheten att låta skolbarn i F och årskurs 1 gå i den temporära förskolan om det kan möjliggöra att skolbyggnaden därmed kan erbjuda klasser upp till årskurs 5.

Därutöver kommer förskolan i etapp 4 att börja byggas i början av 2017 och tas i bruk under 2019. Den har, liksom nuvarande förskola, en kapacitet för ca 75 barn, men kommunen avser att redan nu inleda ändring av detaljplanen för att öka kapaciteten till 144 barn.