Vårdcentral

Gränbystadens vårdcentral, Marknadsg 7, 754 60 Uppsala tel nr: 018-611 07 00

ICA Nära Lindbacken

ICA Nära i Lindbacken – en 900 kvm stor matmarknad. ICAs fokus är att skapa en attraktiv och inspirerande livsmedelsbutik med generösa öppettider (07.00-22.00) som ger de boende i området god service och prisvärda varor. Sortimentet är väl anpassat för de boende i området med fokus på barnfamiljer. Butiken finns belägen i början av Hagtorpsvägen, ett centralt läge vid områdets infart.

Bussar

Det finns fyra busslinjer som tar dig till Lindbacken 116, 118, 805 och 886. Bussen tar dig ner till centrum på mindre än 20 min och går flera gånger per timme under högtrafik. För mer information och restider se www.ul.se

Vägar

Ansvaret för områdets vägar delas mellan Uppsala kommun, Lindbacken Fastigheter, Södra Lindbackens samfällighetsförening och Norra Lindbackens samfällighetsförening.

Kommunen ansvarar för de två stora vägarna som löper in och igenom området – Hagtorpsvägen och Alkällsvägen, övriga vägar betecknas som kvartersgator och ansvaret ligger tills vidare enbart på Lindbacken Fastigheter till dess att vägarna överlämnats till respektive samfällighet, vilket sker successivt i takt med att godkänd slutbesiktning för skede 2-arbeten erhålls. Från den dagen behöver de boende betala en årsavgift för att täcka samfällighetens kostnader.

Generellt fungerar det så att alla vägar byggs i två skeden, där det andra skedet utförs först när en stor del av byggnationen av hus är färdigställd. Då får vägarna sitt översta asfaltlager, trottoarerna byggs och ev träd och grönytor planteras och sås.

 

Samfällighetsföreningar

Föreningarna är icke vinstdrivande, utan målsättningen är att avgiften skall täcka de kostnader som samfälligheten har för sandning, snöröjning, el till gatubelysning samt drift och underhåll av gator, bullervall och allmänna ytor

Vägsamfälligheterna förvaltas av Mediator AB som nås på tfn: 018-131450.

Sandning och snöröjning sköts av Peab.

Vatten och avlopp

Hela området är anslutet till kommunalt V/A. Vid problem med vatten eller avlopp, kontakta Uppsala Vatten, Mats Andersson tfn: 018-727 44 90.

Parker och naturmark

Skogstorpsparken, områdets största park är kommunal och sköts därmed av Uppsala kommun. Vid frågor eller problem, kontakta Uppsala kommun 018-727 00 00.

De två dagvattendammarna i områdets parker förvaltas av Uppsala Vatten. Vid frågor eller problem kontakta Mats Andersson tfn: 018-727 44 90.

Övrig park och naturmark förvaltas av samfälligheterna. Vid frågor eller problem rörande skog och naturmarkens nyttjande kontakta Mediator 018-13 14 50

Gränby Köpstad

Invid E4:an, ca tre kilometer från Lindbacken, ligger Gränby Köpstad som är Uppsalas största köpcentrum, med 90 butiker och 15 restauranger. Läs mer på www.granbycentrum.se.