Förskolor

Kids 2 Home´s norra förskola under uppförande.

Förskolor

Eftersom Lindbacken lockar många unga barnfamiljer så har vi byggt, och bygger, många förskolor. Under ett par år var det svårt att få plats för sina barn på förskolorna, men nu har vi hunnit bygga ikapp så att det finns plats för alla barn i området.

Vi har idag tre förskolor som totalt rymmer 316 barn – det är Kids 2 Homes Södra förskola för 100 barn, Skogstorpets kommunala förskola för 144 barn samt en nyöppnad del i Lindbackens skola för 72 barn. Alla förskolor är placerade vid områdets parker.

I januari 2019 öppnade Kids 2 Home sin Norra förskola med ytterligare 100 förskoleplatser.

Uppsala kommun låter uppför ytterligare en förskola mitt emot skolan, Lindbackens förskola, den byggs med 8 avdelningar, ett tillagningskök och beräknas stå klar hösten 2021. Då kommer delen för förskolan som idag ligger i skolan att stängas ned och de barn som går i skolans förskoledel kommer att flyttas till den nya förskolan.

Ytterligare några år senare, ca 2026, bedöms förskolebehovet ha minskat till följd av att barnen blivit äldre. Kommunen planerar då att stänga och ta bort den temporära Skogstorpets Förskola, som är belägen i Skogstorpsparken. Därmed kan parken få sitt slutgiltiga utseende när den markytan återställs som parkmark.