Torresta

Ett nytt och spännande småhusområde med lite annorlunda karaktär och speciell atmosfär som har platsens befintliga natur och varierade topografi som utgångspunkt och där gemenskap är av stor vikt.

Ambitionen med projektet är att bevara en stor, kontinuerlig del av skogen och på så sätt bevara och förstärka dess “sociala värden” som pekas ut i kommunens översiktsplan. Områdets karaktär formas av småhuskluster/kvarter i fastighetens mindre kuperade och öppna delar. ”Kvarteren” innehåller blandade småhustypologier med varierade arkitektoniska utryck och med gemensamma ytor för rekreation och gemenskap i mitten. Mångfald skapas också genom de olika typer av gaturum som planeras, med den mest karakteristiska, en bygata som binder samman hela området och blir områdets nya huvudgata. Ett sekundärt vägnät kopplar till omgivande områden och gör Torresta 2:9 till ett integrerat område i linje med Bålsta FÖP. Bostadskvarteren binds samman med ett nätverk av skogsstigar som leder de boende genom skogen ända ner till stranden.

 

Gatorna ringar in bostadskvarteren och ytan innanför husen blir kvarterens självklara hjärta och gemensamma rum, ett tryggt område utan bilar där barnen kan leka fritt och de boende kan mötas. Här ligger odlingslotter, den lilla lekplatsen, fruktträdgårdar med mera. Torresta 2:9s gemensamma kvartersytor tillför stora kvalitéer till de boende, de blir en förläggning av den egna bostadens trädgård och bidrar till att bygga ett socialt hållbart område.

Visionen redovisar att områdets strandnära karaktär förstärks genom att utveckla kopplingen till vattnet och anlägga gemensamhetsfunktioner. Där planeras en förskola på höjden samt en gemensamhetslokal vid vattnet på tomtens sydvästra del. Där kommer det att finnas kanot och jolleförvaring, grillplats och brygga för att tillgodose invånarnas och allmänhetens behov av rekreation, umgänge och aktivitet.