Kvarteret Leoparden

Kv Leoparden Fastigheten Dragarbrunn 6:2 bildar en del av kvarteren i den historiska miljön kring Svartbäcksgatan öster om Fyrisån. Området utformades från början för handel och hantverk och hör till den borgerliga delen av Uppsala som historiskt legat i skuggan av Universitets- och Domkyrkostaden väster om ån.

I mitten av 1800-talet började den tidigare karaktären av handel- och hantverksgårdar ersättas av handel. Längs gatorna inreddes bottenvåningarna med lokaler för handel med stora skyltfönster och inne på gårdarna omvandlades bostäder och ekonomiutrymmen till lokaler för småhantverk som skrädderi, skomakeri mm. På innergårdarna bereddes plats för små bostäder åt den i industrialismens spår växande befolkningen.

Tillsammans med AQ-arkitekter strävar vi efter att åstadkomma en hållbar och långsiktig utveckling och upprustning av kvarteret. Vårt mål är att utveckla och gestalta ett nytt Kv Leoparden med inspiration från historien men med sikte på framtiden.

 

 

Huset mot Svartbäcksgatan bidrar på ett betydelsefullt sätt till gatans karaktär vilket vi vill framhäva genom renovera och anpassa det till dagens krav med stor respekt för husets karaktär och detaljer. De två butikslokalerna, ”husets ansikte mot gatan” renoveras och förfinas och bidrar till att bibehålla gatans karaktär av småskalig handel och verksamhet.

Vi vill att huset mot Östra Ågatan ska ge kvarteret en ny skepnad genom att återskapar den tidigare portiken genom kvarteret, en ny förbindelse gatorna emellan. En ny liten gränd som förstärker områdets karaktär av gyttrighet och blåser nytt liv i denna del av Östra Ågatan som idag har en karaktär av bortglömd bakgata. Passagen genom kvarteret skapar rörelse och förutsättningar för en levande gårdsmiljö i samklang med omgivningen.
Skisshandling Kvarteret Leoparden